Komunikaty bieżące

Dematerializacja akcji

Pakiety korzyści

Pozostałe informacje

Władze Spółki

Kontakt dla akcjonariuszy

Newsletter akcjonariusza

12.04.2024 r. INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Wolf and Oak Distillery S.A. informuje, iż na 9 maja 2024 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Treść ogłoszenia można znaleźć tutaj.

28.11.2022 r. INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Wolf and Oak Distillery S.A. informuje, iż na 22 grudnia 2022 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Treść ogłoszenia można znaleźć tutaj.

07.04.2022 r. INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Wolf and Oak Distillery S.A. informuje, iż na 29 kwietnia 2022 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Treść ogłoszenia znajduje się tutaj.

27.11.2021 r. II ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁEK ORAZ ZWOŁANIE NWZA 

Zarząd Wolf and Oak Distillery S.A. podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść zawiadomienia znajduje się tutaj.

Gdańsk, 27 listopada 2021 roku

29.10.2021 r. ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWZA 

Zarząd Wolf and Oak Distillery S.A. podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść zawiadomienia znajduje się tutaj.

Gdańsk, 29 października 2021 roku

27.10.2021 r. I ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁEK ORAZ ZWOŁANIE NWZA 

Zarząd Wolf and Oak Distillery S.A. podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Treść zawiadomienia znajduje się tutaj.

Gdańsk, 27 października 2021 roku

07.10.2021 r. OGŁOSZENIE O PLANIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Zarządy spółek Wolf and Oak Distillery Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-864) przy ul. Jana z Kolna 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000819619, Regon 385187218, NIP: 5833383921, o kapitale akcyjnym 131 111,00 PLN opłaconym w całości („Spółka Przejmująca”) oraz Wolf Distillery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746232 Regon: 5272863108, NIP: 381117304 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 PLN („Spółka Przejmowana”), informują, że w dniu 26 marca 2021 r. uzgodniły Plan Połączenia powyżej wskazanych spółek, który, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.), udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenie www.wolfoak.pl dla Spółki Przejmującej oraz www.wolfdistillery.fun dla Spółki Przejmowanej.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia wskazanych powyżej spółek wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny na wskazanych powyżej stronach internetowych nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Link do Planu połączenia

Gdańsk, 7 października 2021 roku

INFORMACJE O PODMIOCIE PROWADZĄCYM REJESTR AKCJONARIUSZY

Informujemy, iż na mocy podpisanej umowy, podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki jest NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa.  

Wszyscy akcjonariusze mają prawo dostępu do rejestru. Dotychczasowe sposoby dostępu obowiązujące w czasie prowadzenia rejestru przez poprzedni dom maklerski, tj. Copernicus S.A., nie są aktywne. 

W celu ustanowienia dostępu do rejestru prowadzonego przez NWAI Dom Maklerski S.A. prosimy o zapoznanie się z krótką instrukcją, która dostępna jest tutaj.  

Wymagane do tego jest przesłanie na adres rejestrakcjonariuszy@nwai.pl formularza danych, który dostępny jest tutaj.

Po weryfikacji formularza przez NWAI, otrzymujecie Państwo mailem informacje niezbędne do logowania.Rejestr dostępny jest pod adresem online.nwai.pl

Wszelkich zmian w rejestrze, takich jak zarejestrowanie kupna czy też sprzedaży akcji, zmiany danych itp., dokonuje NWAI na wniosek zainteresowanej strony. Informacje na ten temat dostępne są tutaj.  

 

PODSTAWOWE INFORMACJE ODNOŚNIE DEMATERIALIZACJI AKCJI 

Dematerializacja akcji jest procesem obligatoryjnym, wprowadzonym nowelizacją Kodeksu spółek handlowych z 2019 roku. Obowiązuje od 1 marca 2021 roku. Dematerializacja akcji polega na zmianie nośnika praw z akcji, w wyniku której forma dokumentowa została zastąpiona zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy. 

Spółka była zobowiązana do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia posiadanych fizycznie akcji do dematerializacji. Obowiązek ten został spełniony m.in. poprzez opublikowanie wezwań na obowiązującej wówczas tymczasowej stronie internetowej Spółki. Treść wezwań można zobaczyć tutaj:  https://wolfandoaksa.com/relacje-inwestorskie/

W związku z wymaganiami biur maklerskich w zakresie przesłania brakujących informacji (dotyczy przede wszystkich akcjonariuszy, którzy nabyli akcje serii B w ramach emisji oferowanej na platformie Beesfund - formularz rejestracji na zakup akcji nie zawierał wszystkich informacji, jakie wymagane są przez dom maklerski do stworzenia poprawnego rejestru akcjonariuszy), prosimy o zapoznanie się z załączonymi plikami, zawierającymi formularz oraz instrukcję, w jaki sposób może być on przekazany Spółce.

Pliki znajdują się tutaj:  

Instrukcja wypełnienia, zatwierdzenia i przesłania formularza akcjonariusza Wolf and Oak Distillery S.A.

Formularz akcjonariusza Wolf and Oak Distillery S.A. format .pdf

Formularz akcjonariusza Wolf and Oak Distillery S.A. format .doc

Ważne:

  • wszystkie obowiązkowe ogłoszenia Spółki publikowane będą na stronie internetowej Spółki, w zakładce Komunikaty bieżące;
  • Spółka będzie dokonywać wypłaty dywidendy wyłącznie za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
  • podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy będzie weryfikował prawidłowość zbycia lub obciążenia akcji;
  • zbycie akcji, jak również ich obciążenie, będzie skuteczne od momentu wpisu w rejestrze akcjonariuszy, a nie jak wcześniej od momentu zawarcia umowy. 

Pakiety korzyści, które zostały nabyte wraz z akcjami Spółki w trybie emisji oferowanej za pośrednictwem platformy Beesfund, realizowane będą po zakończeniu projektu, na który zorganizowana została emisja. Jako zakończenie projektu rozumiemy uruchomienie produkcji we własnej, remontowanej destylarni w Stanicy, jak również - w kolejnych etapach - restauracji i pokoi hotelowych. 

O stanie zaawansowania robót systematycznie informujemy na grupie przeznaczonej dla akcjonariuszy na Facebooku (znajdziesz ją tutaj: https://www.facebook.com/groups/673545036827046), jak również w zakładce Pozostałe informacje dla akcjonariuszy. 

 

01.02.2022 r.

Zarząd Wolf and Oak Distillery S.A. informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego Wolf and Oak Distillery S.A. połączyła się z Wolf Distillery spółka z o.o., przy czym to spółka akcyjna jest spółką przejmującą. 

Tutaj znajdziesz link do ww. postanowienia. 

 

16.12.2021 r.

Zarząd Wolf and Oak Distillery S.A. informuje, iż w dniu 15 grudnia 2021 roku odbyły się:

1/ dokończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, rozpoczętego w dniu 30 listopada 2021 roku i przerwanego do dnia 15 grudnia 2021 roku;

2/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 15 grudnia 2021 roku.

W trakcie ZWZA podjęto uchwały o rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2020 oraz udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Dodatkowo:

1/ powołano do Rady Nadzorczej pana Petroniusza Frejlicha,

2/ dokonano zmian w Statucie Spółki w zakresie przyznania kompetencji do powoływania biegłego rewidenta Radzie Nadzorczej oraz usunięciu ze Statutu zapisu o obowiązku uzyskiwania zgody Zarządu na zbycie akcji imiennych Spółki.

W trakcie odbytego tego samego dnia NWZA podjęto decyzję o połączeniu Spółki z Wolf Distillery sp. z o.o. W tym samym dniu zgromadzenie wspólników Wolf Distillery sp. z o.o. podjęło adekwatną decyzję o połączeniu z Wolf and Oak Distillery S.A. 

 

01.12.2021 r.

Zarząd Wolf and Oak Distillery S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2021 roku odbyły się obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w trakcie których dokonano wyboru biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Spółki, następnie zaś ogłoszono przerwę w obradach do dnia 15 grudnia 2021 roku. 

 

29.10.2021 r.

Zarząd Wolf and Oak Distillery S.A. zwołał dwa walne zgromadzenia akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 30.11.2021 roku oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 15.12.2021 roku. 

Przedmiotem obrad ZWZA, poza zwyczajowymi zatwierdzeniami sprawozdań za rok ubiegły oraz głosowaniami nad udzieleniem absolutorium dla organów Spółki, będzie powołanie do Rady Nadzorczej pana Petroniusza Frejlicha, największego, poza Michałem Płuciszem, akcjonariusza Spółki. Dodatkowo odbędzie się głosowanie nad przeniesieniem uprawnień dla powoływania biegłego rewidenta dla Rady Nadzorczej, jak również usunięcie ze statutu Spółki konieczności uzyskiwania zgody Zarządu dla zbycia akcji.

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie połączenie z Wolf Distillery sp. z o.o. 

Treść ogłoszeń można znaleźć w zakładce Komunikaty bieżące.  

ZARZĄD:

Michał Płucisz - Prezes Zarządu

Pasjonat rzemieślniczych trunków, realizujący swoją pasję najpierw poprzez projekt Wolf Distillery, następnie założyciel Wolf and Oak Distillery S.A. 

 

RADA NADZORCZA:

Jacek Basiukiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Założyciel JB Solutions sp. z o.o. Specjalizuje się w doradztwie biznesowym oraz międzynarodowym planowaniu podatkowym. 

Jakub Płucisz - Członek Rady Nadzorczej

Prywatnie ojciec Michała Płucisza. Przedsiębiorca, muzyk i kompozytor. Założyciel zespołu IRA oraz projektu Kuba Płucisz i Goście. 

Mikołaj Płucisz - Członek Rady Nadzorczej

Bankowiec, specjalista w zakresie instrumentów finansowych. 

 

Akcjonariuszy - w sprawach korporacyjnych - prosimy o kontakt w następujący sposób:

  • listownie: ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, 
  • pocztą elektroniczną: akcjonariusze@wolfoak.pl,
  • telefonicznie: + 48 606 766 966. 

Informujemy, że wyżej wskazany adres jest adresem rejestrowym Spółki. 

Jednocześnie informujemy, że wcześniej używane adresy poczty email będą obsługiwane wyłącznie do 31 grudnia 2021 roku. 

Uprzejmie prosimy, aby w sprawach nie dotyczących zagadnień korporacyjnych, korzystać z ogólnego adresu mailowego Spółki, tj. biuro@wolfoak.pl. 

Już wkrótce udostępnimy możliwość zapisu na newsletter akcjonariusza.